یک پاراگراف از یک کتاب

عکس‌ها درست مثل آدم‌ها، یک شکل یا یک ظرف دارد شبیه به بدن، و یک مظروف که جان عکس است. رفتار عکس عین آدم‌هاست، عین عکسی که می‌تواند در ظاهر تو را جذب کند و در باطن تو را دفع کند و یا برعکس، در ظاهر دافع و در باطن جذاب باشد…

— پیمان هوشمندزاده, کتاب لذتی که حرفش بود