مجله اینترنتی واوک

رقابت ریاضی‌دانان جوان در المپیاد هندسه ایران

رقابت ریاضی‌دانان جوان در المپیاد هندسه ایران

هندسه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شاخه‌های علمی، در آثار تاریخی ایرانیان نمودی برجسته دارد. دانشمندان صاحب‌نامی هم‌چون ابوریحان بیرونی و غیاث‌الدین جمشید کاشانی آثاری ارزنده در این زمینه از خود برجا گذاشته‌اند. هندسه در نظام آموزشی ما نیز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ سنت آموزش هندسه همواره در میان دبیران ریاضی کشور ما وجود داشته و هندسه ایران را دارای سبک خاص خود کرده است، به طوری که امروزه کشورمان در مسابقاتی مانند المپیاد بین‌المللی ریاضی به عنوان کشوری قوی در هندسه شناخته شده است.

با این حال، در سال‌های اخیر این شاخه از ریاضیات، در نظام آموزشی و در میان معلمان و دانش‌آموزان مورد غفلت نسبی قرار گرفته است. به همین دلیل، جمعی از معلمان و علاقه‌مندان به هندسه تصمیم گرفتند با راه‌اندازی برنامه‌ای ملی، بار دیگر توجه معلمان و دانش‌آموزان را به هندسه جلب کنند. با همت این افراد، «المپیاد هندسه ایران» در سال ۱۳۹۳ شکل گرفت و به محفلی برای ترویج و عمومی کردن تفکر هندسی و منطقی و همچنین هم‌افزایی و تبادل دانش میان فعالان این عرصه علمی تبدیل شد.

المپیاد هندسه ایران این اهداف را دنبال می‌کند:
– اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط میان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ
– فراهم آوردن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
– ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
– ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از داﻧﺶ‌آﻣﻮزان، ﻣﻌﻠﻤان و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن
– ارﺗﻘﺎء ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﮐﺸﻮر
– اﯾﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر اﻟﻤﭙﯿﺎد رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ رﯾﺎﺿﯿﺎت

المپیاد هندسه در سه سطح «مقدماتی»، «متوسط» و «پیشرفته» برای برای پایه‌های مختلف تحصیلی برگزار می‌شود که سرفصل‌های مورد استفاده در هر سطح در ادامه ارائه شده است:
سطح مقدماتی (پایه‌های هفتم و هشتم):
– زاویه (مثلث و چندضلعی‌ها)
– خطوط موازی و مورب
– هم‌نهشتی اشکال (مثلث و چندضلعی‌ها)
– خواص مثلث متساوی‌الساقین و قائم‌الزاویه
– قضیۀ فیثاغورس
– نامساوی مثلثی
– انتقال، تقارن، دوران
– خواص چهارضلعی‌ها (متوازی‌الاضلاع، ذوزنقه)
– مساحت
– هندسه فضایی (حجم، مساحت و …)

سطح متوسط (پایه‌های نهم و دهم):
– تمام سرفصل‌های سطح مقدماتی به‌اضافه
– دایره
– تشابه
– قوت نقطه نسبت به دایره
– چهارضلعی‌های محیطی و محاطی

سطح پیشرفته (سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی):
– همه مباحث هندسه (مسطحه و فضایی)

شایان ذکر است، چهارمین دوره این المپیاد در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به صورت دو مرحله‌ای برگزار شد و برگزیدگان این مرحله در تابستان سال جاری با یکدیگر به رقابتی دیگر خواهند پرداخت.
اگر شما هم علاقمند به شرکت در دوره بعدی المپیاد هندسه ایران هستید، پایگاه اینترنتی این المپیاد را دنبال کنید. ما هم تلاش می‌کنیم تا اطلاعات مربوط به این برنامه را در بخش رویداد مجله اینترنتی واوک در اختیارتان قرار دهیم.
ناگفته نماند، تا کنون شماری از کتاب‌های جذاب و خواندنی با موضوع ریاضیات در فروشگاه اینترنتی واوک نیز برای علاقمندان به این حوزه ارایه شده‌اند.